Kepala UPT. Laboratorium Dasar & Terpadu
Yudha Hudaya Darajat, S.Kom.